Monday, 16 December 2019
Print
dojo_news

DOJO KUN


 

Shotokan code of Ethics


 فارغ (كارا)

  KARA
(empty)
                 
 Te
               
 

الطريق (دو)

               
                   
 One: Seek perfection of character
 One: Be faithful One: Endeavor 
 One: Respect others
 One: Refrain from violent behavior
 
 
 
 
 

 

 Hitotsu.Jinkaku kansei ni tsutomeru koto.  ولا :  ابحث عن كمال الشخصية
 Hitotsu.Makoto no michi o mamoru koto.               أولا : كن مخلصا
 Hitotsu.Doryoku no seishin o yashinau oto.        أولا : استمر في المحاولة
 Hitotsu.Reigi o omonzuru koto.            أولا : احترم الآخرين
 Hitotsu.Kekki no yû o imashimuru koto.        ولا : تجنب السلوك العنيف