dojokuntop1

DOJO KUN

(Shotokan Code of Ethics)

??????? ????????? ????????? 

 

dojokuntop2

 


 ???? (????)

  KARA
(empty)
                 
 Te (Hand)

??

               
 

?????? (??)
The Way of

               
                   
 One: Seek perfection of character
 One: Be faithful
 One: Endeavor 
 One: Respect others
 One: Refrain from violent behavior
 
 
 
 
 

 

 Hitotsu. Jinkaku kansei ni tsutomeru koto.  ??? :  ???? ?? ???? ???????
 Hitotsu. Makoto no michi o mamoru koto.               ???? : ?? ?????
 Hitotsu. Doryoku no seishin o yashinau oto.        ???? : ????? ?? ????????
 Hitotsu. Reigi o omonzuru koto.            ???? : ????? ???????
 Hitotsu. Kekki no yű o imashimuru koto.        ??? : ???? ?????? ??????